REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego znajdującego się na stronie: https://agencjacopywriterska.pl


I. INFORMACJA O PRZEDSIĘBIORCY:

Sklep internetowy działający pod adres https://agencjacopywriterska.pl, prowadzony jest przez Grupę WW sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy Plac Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów, spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. Rzeszowa XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000413554, NIP: 813-367-16-25, REGON: 180 821 757,wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 zł, opłacony w całości.


II. DEFINICJE:

Klient:

osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, lub każdy inny podmiot prawa z którym  Operator  zawiera umowę sprzedaży.

Konsument:

osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nabywa produkty oferowane przez sklep internetowy https://agencjacopywriterska.pl  w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą

Operator:

Grupy WW sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy Plac Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów

Umowa:

umowa sprzedaży i/lub umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

Sklep:

sklep internetowy znajdujący się pod adresem:  https://agencjacopywriterska.pl

Regulamin:

niniejszy regulamin


III. DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

3.1. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym agencjacopywriterska.pl wystawiane są faktury VAT lub e-Faktury.

3.2. Na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podarku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) od 1 stycznia 2013r. opłacenie pierwszej e-Faktury oznacza brak sprzeciwu na otrzymywanie rozliczeń w takiej formie. Tym samym uważa się że Klient wyraża zgodę na otrzymywanie e-Faktur.

3.3, e-Faktura jest tak samo ważna jak faktura papierowa, nawet jeżeli brak jest na niej podpisu kwalifikowanego, tzw. podpisu elektronicznego.

3.4. E-Faktura jest dokumentem przesyłanym drogą elektroniczną w formacie PDF. Do jej odczytania wymagana jest przeglądarka dokumentów PDF (np. darmowa: Adobe Reader).


IV. INFORMACJE OGÓLNE

4.1. Klient za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się na stronie https://agencjacopywriterska.pl może zawierać umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wskazane w pkt.VI.

4.2. Klient może korzystać ze sklepu pod warunkiem posiadania narzędzi niezbędnych do komunikowania się ze sklepem tj:

 • Aplikacji przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 9.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 9.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 10.0 lub Opera w wersji nie starszej ni| 10.0,
 • Włączonej obsługi Java Script,
 • Aktywnego adresu e-mail.

4.3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za sprzeczne z niniejszym regulaminem korzystanie ze sklepu przez Klienta.

4.4. Klient nie może bez zgody Operatora wykorzystywać jego nazwy,  logo Sklepu, materiałów oraz innych elementów tworzących Sklep w tym  wszystkich elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout strony.

4.5. Klient zobowiązany jest podawać podczas procesu składania zamówień lub korzystania z usługi elektronicznej prawdziwe, aktualne i pełne dane osobowe. Operator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez klienta nieprawdziwych, błędnych lub niepełnych danych.


V. PRODUKTY

Klient korzystający ze strony internetowej  https://agencjacopywriterska.pl może zawierać z Operatorem umowy sprzedaży, których przedmiotem są produkty oferowane za pośrednictwem tej strony. Na stronie internetowej https://agencjacopywriterska.pl znajdują się szczegółowe opisy produktów i ich ceny.


VI. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZĄ

6.1. Rodzaje i  zakres usług  świadczonych drogą elektroniczną:

Operator oferuje klientom bezpłatną możliwość założenia i utrzymania konta internetowego w celu składania zamówień poprzez stronę internetową https://agencjacopywriterska.pl. Aktywne konto uprawnia do: zamawiania dostępnych produktów; edytowania zamówień oraz danych osobowych.  Umożliwia również skorzystanie z punktów lojalnościowych, gromadzonych w związku z wykonanymi zakupami; śledzenie stanu realizacji zamówienia oraz szybsze zakupy w przyszłości (można ponowić poprzednie zamówienie).

6.2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną:

Warunkiem korzystania z usług jest spełnienie następujących wymagań technicznych ,niezbędnych do skorzystania z w/w usługi jest :

 1. połączenie z siecią Internet;
 2. dowolna przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera stron www
 3. przeglądarka powinna akceptować technologię „cookies”;

6.3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usługi:

Klient realizacje zamówienie po dokonaniu czynności określonych w pkt. a-h tj.:

 1. Wybranie towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu klikając w button Dodaj lub Dodaj do koszyka;
 2. Kliknięcie w hiperłącze Koszyk po prawej stronie ikonki koszyka (umieszczonej w górnym, prawym rogu witryny) lub button Realizuj zamówienie (dostępny po najechaniu myszką w ikonkę koszyka);
 3. Sprawdzenie rodzajów i ilości zakupionych produktów. Na tym etapie możliwe jest zrealizowanie posiadanego kodu rabatowego, który należy wpisać przy pozycji Kody rabatowe;
 4. W pozycji „1 Konto” zalogowanie się na swoje konto Klienta klikając w hiperłącze Jeżeli masz już konto, Kliknij tutaj, aby się zalogować lub wpisanie swoich danych w oknie formularza. Jeżeli Klient nie posiada konta i chce je utworzyć, należy zaznaczyć opcję Stworzyć konto i wpisać hasło, pozwalające na późniejszy dostępu do panelu Klienta
 5. W pozycji „3 Wybierz metodę płatności” należy określić sposób finalizacji zamówienia, poprzez kliknięcie w jedną z aktywnych sposobów. Po wyborze pozycji następuje przekierowanie na podstronę Podsumowanie zamówienia;
 6. Po sprawdzeniu danych zamówienie można sfinalizować klikając w button Kupuję i płacę
 7. Umowę uważa się za zawartą w momencie przyjęcie opłacenia Zamówienia.

Klient nie może udostępniać osobom trzecim swojego hasła i loginu pozyskanych w trakcie rejestracji do konta użytkownika. Klient może w każdym czasie zrezygnować z usługi wysyłając na adres e-mail: kontakt@agencjacopywriterska.pl informacje, iż rezygnuje z  usługi. W takim wypadku Operator niezwłocznie usuwa konto Klienta.

6.4. Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie usług elektronicznych:

W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości związanych ze świadczoną usługą elektroniczną, wszelkie nieprawidłowości należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@agencjacopywriterska.pl. Operator podejmie działania związane z usunięciem nieprawidłowości w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6.5. Informacje dot.  możliwych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną:

 1. Możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł) – w kontekście informatycznym phishing oznacza technikę łamania zabezpieczeń (cracking), używaną do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne.
 2. Sniffing – niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phising, polegający na wykorzystaniu sniffera – programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci.
 3. Możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie.
 4. Kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia.
 5. Możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub “złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika. Niewchodzące w granice definicji wymienionych powyżej, a występujące pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax itp.

VII. CENY

7.1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych agencjacopywriterska.p lsą podawane w polskich złotych (PLN),

7.2 Na stronie sklepu internetowego podawane są ceny netto i ceny brutto produktów. Ceny brutto zawierają wszelkie składki, jak cła i podatki, w tym podatek VAT, za wyjątkiem kosztów przesyłki, które zależą od sposobu jej realizacji.

7.3. Ceną wiążącą dla stron jest cena po której klient zamówił towar w zamówieniu.

7.4. Na całkowitą cenę zamówienia składa się cena wybranego produktu/ów oraz wariantów.

7.5 Operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji całkowitej ceny Zamówienia w przypadku wystąpienia czynników, będących bezpośrednim lub pośrednim skutkiem działań Klienta, o których Zamawiający nie był poinformowany w momencie składania Zamówienia. W szczególności w przypadku gdy:

 • Zamawiający nie dostarczył wymaganych materiałów oraz dostępów, lub dostarczył je z opóźnieniem
 • Zamawiający niedostatecznie sprecyzował wymagania dotyczące końcowego efektu realizacji Zamówienia
 • Zamawiający przesłał błędne informacje lub materiały, czego skutkiem może być konieczność naprawy zrealizowanego Zamówienia
 • Wystąpienia błędów lub wadliwego działania infrastruktury technicznej Zamawiającego – systemu CMS, serwera, baz danych lub poczty

7.6 Każda zmiana ceny Zamówienia przez Operatora będzie wiązać się z poinformowaniem Zamawiającego – po otrzymaniu takiej informacji Zamawiający może zaakceptować zmianę ceny Zamówienia lub całkowicie zrezygnować z realizacji Zamówienia.


VIII. ZAMÓWIENIA

8.1. Zamówienia składane poprzez stronę internetową https://agencjacopywriterska.pl:

 1. Mogą być składane przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny, za wyjątkiem przerw technicznych.
 2. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Operatorowi oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
 3. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w button „Potwierdzam zamówienie”. Potwierdzenie o złożeniu zamówieniu generowane jest automatycznie i wysyłane drogą e-mail Klientowi.
 4. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysyłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji wraz ze wskazana ceną, poprzez nadanie statutu „Wysłane”. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Operatora o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 8.1., pkt. b, powyżej i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy stronami.
 5. Potwierdzenie realizacji zamówienia następuje w czasie do 2 dni roboczych – w mailu potwierdzającym zostanie podany przybliżony czas realizacji zamówienia.

8.2. Użytkownik może dokonywać zakupów w sklepie internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Użytkownika i funkcjonalności do niego przypisanych, o których mowa w pkt. 6.1.

8.3. Klient  ma możliwość sprawdzenia statusu zamówienia po zalogowaniu się na Konta Użytkownika. Wiadomość o zmianie statutu wysyłana jest również na adres e-mail klienta.

8.4. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

8.5. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 14 dni roboczych. Liczony jest od chwili zaksięgowania wpłaty środków na konto Operatora.

8.6. W szczególnych wypadkach może on ulec wydłużeniu – zmiany terminu dostarczenia usługi uzależnione są od zamówionej ilości produktów. Wszystkie zmiany terminów będą uzgadnianie z klientem drogą elektroniczną. W razie zmian w terminie realizacji zamówienia Operator niezwłocznie powiadamia o tym Klienta. Klientowi przysługuje w takim przypadku prawo anulowania zamówienia w całości lub części, albo jego modyfikacji.

8.7. W szczególnych przypadkach sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia do realizacji, Sklep zawiadamia Klienta o braku możliwości zrealizowania zamówienia i dokonuje zwrotu wpłaconych należności.

8.8. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Operatora statusu „Zrealizowane”

8.9. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu internetowego agencjacopywriterska.pl w zakładce „Historia i szczegóły moich zamówień” lub kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta.

8.10. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

8.11. Operator zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, w szczególności poprzez kontakt telefoniczny.


IX. DOSTAWA

9.1. Towar zamówiony w sklepie internetowym https://agencjacopywriterska.pl dostarczany jest drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

9.2. Na czas otrzymania zrealizowanego zamówienia składa się:

 1. czas na otrzymanie materiałów od Klienta (list produktów, plików, wytycznych) i oraz ustalenia dodatkowych uzgodnień dotyczących realizacji zamówienia
 2. czas realizacji zamówienia (kompletowanie materiałów, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, dostarczenie Zamówienia drogą elektroniczną)

9.3.Klient ma obowiązek sprawdzenie poprawności realizacji otrzymanego zamówienia.

9.4. Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT. W przypadku braku dokumentu, klient powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Operatora.


X. PŁATNOŚCI

10.1. Za zakupy w sklepie internetowym agencjacopywriterska.pl można zapłacić w następujący sposób:

 1. Przedpłata przelew na konto,
 2. Przedpłata płatność online (BlueMedia)

10.2. Dane do przelewu;

nazwa konta: Grupa WW sp. z o.o., przy Plac Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów

numer konta: 87 1950 0001 2006 0800 4455 0002, bank:  Idea Bank SA


XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

11.1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru.

11.2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Użytkownik powinien niezwłocznie, z zastrzeżeniem ust. 11.1, skontaktować się z Operatorem sklepu mailowo na adres: kontakt@agencjacopywriterska.pl, lub telefonicznie pod nr tel.: 17 785 22 96.

11.5.  Do produktów zwracanych przez Klienta, niezbędne jest dołączenie oświadczenia odstąpienia od umowy na odległość. Dostępne jest ono pod adresem: https://agencjacopywriterska.pl/reklamacja/
11.6. Po odebraniu przez Operatora Sklepu produktów wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy Klienta, Operator sklepu dokonuje zwrotu wpłaconej należności za produkt na rachunek wskazany przez Klienta lub w inny ustalony przez strony sposób.

Do oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient  powinien dołączyć właściwy numer zamówienia.


XII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

12.1. Operator odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za niezgodność produktu z umową zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2012r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. 2002 nr 141 poz.1176 wraz z późn. zm.).

12.2. W przypadku stwierdzenia przez konsumenta  niezgodności towaru z umową, zobowiązany jest on złożyć reklamację do Operatora  na adres:  kontakt@agencjacopywriterska.pl  ze wskazaniem żądania wraz  z załączeniem kopii dokumentu zakupu (paragon fiskalny, faktura vat). Zgłoszenie reklamacyjne powinno, zostać złożone na formularzu reklamacyjnym, znajdującym się na stronie sklepu w zakładce pn. Reklamacje – https://agencjacopywriterska.pl/reklamacja/.

12.3. Po otrzymaniu reklamacji Operator niezwłocznie ustala z Konsumentem sposób w jaki dokona weryfikacji zgłoszonego żądania. W przypadku konieczności odesłania produktu na adres Operatora, koszty związane z przesłaniem produktu w przypadku uwzględnienia reklamacji, pokrywa Operator.

12.4. Operator zobowiązany jest rozpatrzeć zgłoszoną reklamację  Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Sposób rozpatrzenia reklamacji przesyłany jest na adres wskazany przez Konsumenta na piśmie lub pocztą elektroniczną. Uwzględniając reklamację Operator wskazuje termin w którym zrealizuje zgłoszone żądanie. Nie rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie, uznaje się za uwzględnienie reklamacji.

12.5. Operator ma prawo odmówić wymiany produktu gdyby było to niemożliwe lub wymagało nadmiernych kosztów. W takim wypadku konsumentowi przysługują uprawnienia określone w ustawie o której mowa w pkt.12.1.

12.6. Konsument traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową jeżeli nie zawiadomił Operatora w terminie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

12.7. Odpowiedzialność wobec Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową wynosi 2 lata od dnia wydania towaru.


XIII. PRZERWY W DZIAŁANIU SYSTEMU

13.1. Operator  nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do sklepu internetowego, spowodowany czynnikami niezależnymi od Operatora oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.

13.2. Operator zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do sklepu, spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności sklepu. Jednocześnie Operator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.


XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

14.1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów sklepu internetowego podczas  procesu rejestracji i składania zamówienia jak również zakładania konta, są przetwarzane przez Operatora w celu realizacji zamówienia jak również  w celu przekazywania klientowi oferty  Operatora, jeżeli Klient wyraził na to zgodę.

14.2. Operator oświadcza, iż realizuje wszelkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 nr 101. poz. 926 wraz z późn. zm.).

14.3. Dane osobowe są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków gdy wymóg udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa.

14.4. Klient podając swoje dane osobowe podczas procesu rejestracji i składania zamówienia, jak również zakładając konto, proszony jest o wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora w celach wskazanych w pkt.1 i zgodnie z artykułem 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

14.5. Operator nie odpowiada za nieprawdziwe lub błędne dane, podane przez Klienta.

14.6. Przekazywane Klientowi  informacje o wszelkich akcjach promocyjnych przeprowadzanych przez Operatora lub jego produktach., zgodnie z wyrażoną przez niego zgodą będą traktowane przez Klienta jako zamówiona informacja handlowa w rozumieniu stosownych przepisów.

14.7. Klient  może w dowolnym momencie zrezygnować z opcji otrzymywania informacji promocyjnych poprzez wysłanie informacji o rezygnacji z otrzymywania informacji promocyjnych na adres e-mail: kontakt@agencjacopywriterska.pl.

14.8. Operator zapewnia Klientom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

14.9. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klient ma w szczególności prawo do wniesienia  żądania zaprzestania przetwarzania jego danych.


XV. NEWSLETTER

15.1. Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji drogą mailową dotyczących działalności strony pod adresem internetowym https://agencjacopywriterska.pl

15.2. Usługa korzystania z Newslettera jest całkowicie dowolna – Klient może z niej skorzystać poprzez

 1. zaznaczenie ikony – „Ta, chcę otrzymywać informację o nowościach i promocjach” trakcie dokonywania rejestracji
 2. wpisanie adresu e-mail w pole Newsletter – „Podaj swój adres email”

15.4. Na wpisany przez Klienta adres email zostanie przesłana wiadomość email z potwierdzeniem rozpoczęcia świadczenia usługi.

15.5. Klient w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newsletter poprzez zgłoszenie rezygnacji w mailu lub zmianę w ustawieniach swojego konta.


XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

15.2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie sklepu internetowego https://agencjacopywriterska.pl. Operator  zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, przy czym Klienta obowiązuje treść regulaminu z daty zawarcia umowy.

15.3.Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu https://agencjacopywriterska.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).

15.4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Operatorem a Konsumentem będą rozpatrywały właściwe sądy polskie zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

15.5 Integralną częścią niniejszego regulaminu są następujące dokumenty: